Top Influencers

September 2021
1.   Higashi Norifumi
2.   Ruth Elliott
3.   Honda Yasuko
4.   Steve Brown
5.   Inoue Chizuyo
6.   Ono Junko
7.   Kitazawa Masashi
8.   Shimizu Yoko
9.   Katou Kazuko
10.   Motoki Shigeko
11.   Nakamura Tamaki
12.   Kuno Tomoyo
13.   Hata Tomiko
14.   Iwata Hanako
15.   Nagahama Michiyo
16.   Mano Izumi
17.   Shiramoto Hidemi
18.   Ohnishi Megumi
19.   Narita Yukiko
20.   Chartered Equity Corp
21.   Mizumoto Sizuko
22.   Masako Murakami
23.   Yamashita Yaeko
24.   Takeyama Yasuko
25.   Shimazu Hiromi