Top Influencers

August 2020
1.   Higashi Norifumi
2.   Ruth Elliott
3.   Honda Yasuko
4.   Inoue Chizuyo
5.   Kitazawa Masashi
6.   Steve Brown
7.   Nakamura Tamaki
8.   Katou Kazuko
9.   Motoki Shigeko
10.   Ito Ikuyo
11.   Ono Junko
12.   Shimazu Hiromi
13.   Mano Izumi
14.   Williams Villencia
15.   Mizumoto Sizuko
16.   Suzuki Misako
17.   Chartered Equity Corp
18.   Miyazaki Makiko
19.   Ueda Toshimi
20.   Inoue Yusuke
21.   Nakahara Sachiko
22.   Iwasaki Eiko
23.   Wakao Naoki
24.   Hirakawa Miwako
25.   Takase Nobuko