Top Influencers

February 2020
1.   Higashi Norifumi
2.   Ruth Elliott
3.   Honda Yasuko
4.   Inoue Chizuyo
5.   Steve Brown
6.   Nakamura Tamaki
7.   Ono Junko
8.   Shimazu Hiromi
9.   Mano Izumi
10.   Katou Kazuko
11.   Motoki Shigeko
12.   Yamamoto Hiroshi
13.   Makii Koichi
14.   Williams Villencia
15.   Chartered Equity Corp
16.   Kitamura Mio
17.   Suzuki Misako
18.   Domon Kaoru
19.   Miyagi Mutsuko
20.   Katsuyo Murakami
21.   Miyazaki Makiko
22.   Honbe Kazuhiro
23.   Jim Owens
24.   Cynthia and Reg Pincombe
25.   Tomomi Hayashi