Top Influencers

October 2019
1.   Higashi Norifumi
2.   Honda Yasuko
3.   Ruth Elliott
4.   Steve Brown
5.   Inoue Chizuyo
6.   Nakamura Tamaki
7.   Kitazawa Masashi
8.   Iwata Hanako
9.   Miyagi Mutsuko
10.   Yokoyama Mizuho
11.   Matsumoto Kaori
12.   Big Ventures
13.   Chartered Equity Corp
14.   Domon Kaoru
15.   Akamine Yoshie
16.   Yoshikawa Tomomi
17.   Katou Kazuko
18.   G Kurtz Corp
19.   Williams Villencia
20.   Mano Izumi
21.   Miyazaki Makiko
22.   Narimiya Keikei
23.   Cynthia and Reg Pincombe
24.   Kitamura Mio
25.   Anami Masako