Top Influencers

March 2021
1.   Higashi Norifumi
2.   Honda Yasuko
3.   Ruth Elliott
4.   Steve Brown
5.   Inoue Chizuyo
6.   Katou Kazuko
7.   Ono Junko
8.   Kitazawa Masashi
9.   Nakamura Tamaki
10.   Mizumoto Sizuko
11.   Shimazu Hiromi
12.   Okamoto Yuka
13.   Mano Izumi
14.   Williams Villencia
15.   Masuno Masami
16.   Takase Nobuko
17.   Chartered Equity Corp
18.   Iwata Hanako
19.   Izumiya Miki
20.   Katsuyo Murakami
21.   Narita Yukiko
22.   Motoki Shigeko
23.   Inoguchi Shouko
24.   Takamatu Yuuma
25.   Hirasawa Megumi