Top Enrollers of Influencers

September 2021
Influencers  |  Customers
1.   Shimizu Yoko 9
2.   Miyamoto Sayuri 8
3.   Hata Tomiko 7
4.   Tanaka Mikako 7
5.   Kuno Tomoyo 7
6.   Shiramoto Hidemi 7
7.   Ohnishi Megumi 6
8.   Motoki Shigeko 6
9.   Kawai Hatsumi 5
10.   Sunada Michiko 5
11.   Itou Arisa 5
12.   Dowaki Ryoichi 5
13.   Yokoo Kumiko 5
14.   Takai Kayoko 4
15.   Ikeda Kazuko 4
16.   I Masayo 4
17.   Sasaki Hiromi 4
18.   Mokudai Hiroe 4
19.   Murayama Sumire 4
20.   Fukuhara Toshiaki 4
21.   Nagahama Michiyo 4
22.   Yamashita Yaeko 4
23.   Fujii Chitose 4
24.   Masako Nishimura 4
25.   Arai Takako 3