Top Enrollers of Influencers

March 2021
Influencers  |  Customers
1.   Terasaki Kazuyo 8
2.   Inoguchi Shouko 7
3.   Okamoto Yuka 6
4.   Masuno Masami 6
5.   Maya Sato 5
6.   Sadahiro Hiromi 5
7.   Hirasawa Megumi 5
8.   Tanaka Mari 4
9.   Aikawa Atsumi 4
10.   Miyamoto Sayuri 4
11.   Takase Nobuko 4
12.   Setsuko Yamamoto 4
13.   Takamatu Yuuma 4
14.   Hiramatsu Kazuo 3
15.   Okamoto Yuichi 3
16.   Tachikawa Fumiko 3
17.   Uno Kaoru 3
18.   Mizumoto Sizuko 3
19.   Yumiko Nakanishi 3
20.   Takano Saki 3
21.   Narita Yukiko 3
22.   Miyata Tomoko 3
23.   Hamaguchi Rie 3
24.   Kitatani Michiko 3
25.   Watanabe Koichiro 3