Top Enrollers of Influencers

May 2020
Influencers  |  Customers
1.   Fukuoka Kuniko 8
2.   Daisuke Shirozu 8
3.   Akamine Ruka 5
4.   Iwasaki Eiko 5
5.   Nakajima Kokichi 4
6.   Miyoshi Yumiko 4
7.   Ishida Eri 4
8.   Nagahama Michiyo 4
9.   Wakao Naoki 3
10.   Hideko Suzuki 3
11.   Satou Yukari 3
12.   Yamamoto Sachiko 3
13.   Ueoku Chikako 3
14.   Katanami Etsuko 3
15.   Miyagi Megumi 3
16.   Hal 3
17.   Okuda Makiko 3
18.   Chieko Fujimori 3
19.   Hashimoto Misako 3
20.   Nakamura Hidetaro 3
21.   Karino Noriko 3
22.   Mano Izumi 3
23.   Ogura Chizuko 3
24.   Hirakawa Kozue 3
25.   Miyake Yoshihisa 3