Top Enrollers of Influencers

August 2020
Influencers  |  Customers
1.   Ito Ikuyo 11
2.   Kawaguchi Akiko 5
3.   Nibe Toru 5
4.   Ueda Toshimi 5
5.   Tokunaga Kasumi 4
6.   Kubo Mitsuko 4
7.   Katou Kazuko 4
8.   Wakao Naoki 4
9.   Nakahara Sachiko 4
10.   Ueda Hiroyuki 4
11.   Hata Toshie 4
12.   Yamamoto Manabu 4
13.   Kanenari Aiko 3
14.   Takeuchi Masako 3
15.   Kanisawa Mitsuko 3
16.   Kawase Eiko 3
17.   Noda Michiyo 3
18.   Yokokawa Shoko 3
19.   Magemura Tazuko 3
20.   Mieko Fujime 3
21.   Inoue Yukiko 3
22.   Nakanishi Noriko 3
23.   Yakabe Sayuri 3
24.   Matsunaga Yoshiko 3
25.   Hoshino Yuko 3