Top Retail Profit Earners

March 2021
1.   Okamoto Yuka
2.   Dylan Gregory
3.   Masuno Masami
4.   Anabel Mejia
5.   Inoguchi Shouko
6.   Age Smarter
7.   Terasaki Kazuyo
8.   Katsuyo Murakami
9.   Nagamoto Hiroko
10.   Okamoto Yuichi
11.   Takase Nobuko
12.   Carol Nelson
13.   Narita Yukiko
14.   Takamatu Yuuma
15.   Phyllis Kimball
16.   Kojima Sachie
17.   Yamashita Yaeko
18.   Kitatani Michiko
19.   Hirasawa Megumi
20.   Ruth Elliott
21.   Robert Gutekunst
22.   Tomoyo Rezvani
23.   Miyanaga Minako
24.   Ito Ikuyo
25.   Sadahiro Hiromi