Top Retail Profit Earners

September 2021
1.   Dylan Gregory
2.   Shimizu Yoko
3.   Kuno Tomoyo
4.   Ohnishi Megumi
5.   Age Smarter
6.   Shiramoto Hidemi
7.   Carol Nelson
8.   Hata Tomiko
9.   Miyamoto Sayuri
10.   Takemura Hijiri
11.   Narita Yukiko
12.   Yamashita Yaeko
13.   Alison Owens
14.   Takai Kayoko
15.   Yamamatsu Keiko
16.   Sunada Michiko
17.   Murayama Sumire
18.   Nagahama Michiyo
19.   Masako Murakami
20.   Sasaki Hiromi
21.   Anabel Mejia
22.   Mary Tack
23.   Dowaki Ryoichi
24.   Jim Owens
25.   Robert Gutekunst