Top Fast Start Earners

International

March 2021
International  |  USA
1.   Okamoto Yuka
2.   Masuno Masami
3.   Takamatu Yuuma
4.   Inoguchi Shouko
5.   Hirasawa Megumi
6.   Hiramatsu Kazuo
7.   Okamoto Yuichi
8.   Tachikawa Fumiko
9.   Mizumoto Sizuko
10.   Takano Saki
11.   Kitatani Michiko
12.   Tanaka Hiroko
13.   Hata Tomiko
14.   Terasaki Kazuyo
15.   Takase Nobuko
16.   Etsuko Ida
17.   Yamamoto Kazuna
18.   Katsuyo Murakami
19.   Ohara Yoshiko
20.   Yamashita Yaeko
21.   Nisida Tsuruko
22.   Sadahiro Hiromi
23.   Tanaka Mari
24.   Aikawa Atsumi
25.   Setsuko Yamamoto