Top Fast Start Earners

International

August 2020
International  |  USA
1.   Ito Ikuyo
2.   Ueda Toshimi
3.   Wakao Naoki
4.   Katou Kazuko
5.   Nakamura Tamaki
6.   Tokunaga Kasumi
7.   Takeuchi Masako
8.   Nakanishi Noriko
9.   Matsunaga Yoshiko
10.   Oseki Yoshimi
11.   Hata Toshie
12.   Takahashi Junichi
13.   Hirakawa Miwako
14.   Kanenari Aiko
15.   Noda Michiyo
16.   Nibe Toru
17.   Kasoe Yukiko
18.   Inoue Yukiko
19.   Koizumi Shinichi
20.   Yamashita Chizuko
21.   Kawaguchi Akiko
22.   Magemura Tazuko
23.   Iwasaki Eiko
24.   Nakane Yoshiko
25.   Watanabe Michiko