Top Fast Start Earners

International

May 2020
International  |  USA
1.   Fukuoka Kuniko
2.   Iwasaki Eiko
3.   Nagahama Michiyo
4.   Miyoshi Yumiko
5.   Karino Noriko
6.   Wakao Naoki
7.   Hideko Suzuki
8.   Yamamoto Sachiko
9.   Akamine Ruka
10.   Nakamura Hidetaro
11.   Yamada Tokuko
12.   Mano Izumi
13.   Ishida Eri
14.   Nakajima Kokichi
15.   Ueoku Chikako
16.   Ogura Chizuko
17.   Satou Yukari
18.   Isaka Yoko
19.   Hirakawa Kozue
20.   Fukuda Takeshi
21.   Miyagi Megumi
22.   Yamamoto Manabu
23.   Miyake Yoshihisa
24.   Takeyama Sumio
25.   Okuda Makiko